DIABETES MELLITUS 2. TYPUVýsledky studie na téma:Snášenlivost perorálních antidiabetik.


Studijní projekt
> Spustit Prohlídku
O PROJEKTU

V měsících červen a červenec 2021 proběhl v diabetologických ambulancích Zlínského kraje výzkum zaměřený na snášenlivost perorálních antidiabetik (dále jen PAD) u diabetických pacientů s diabetes mellitus 2.typu (dále jen DM2T).

Z výzkumu nebyli vyloučeni ani pacienti s DM2T užívající současně PAD a inzulin.
Cílem výzkumu je získání zpětné vazby a zkušeností diabetických pacientů s PAD různých lékových skupin, jak jednotlivé PAD snášejí, jaké nežádoucí účinky se u nich projevují a také jak hodnotí komfort užívání.

Komfort užívání je zkoumán z několika hledisek. Otázky jsou cíleny na snadnost polykání a nutnost myslet na užívání dávky. Hodnotí se velikost tablety a s ní související snadnost polykání. Také je zkoumán počet užívaných tablet, které je nutné během jedné dávky spolknout. Četnost užívání farmaka zkoumá, jak je pro pacienta snadné nebo obtížné dodržet pravidelné užívání farmaka.

Součástí je také celkové subjektivní hodnocení na stupnici 0 – 10, kde pacienti ohodnotí, jak moc je pro ně užívání PAD omezující.

Otázky dotazníku:
Pohlaví - žena, muž
Věk - rozmezí do 29let, 30 až 39let, 40 až 49let, 50 až 59let, 60 až 69let, 70 a více let
Výška - požadována hodnota
Váha - požadována hodnota
Léčíte se s vysokým tlakem - ano, ne
Nyní užívané léky - konkrétní název + nežádoucí účinky
Komfort užívání
- velikost tablety (známka 1-5),
- četnost užívání (známka 1-5),
- počet užívaných tablet (známka 1-5),
- doplatek v lékárně (známka 1-5)
Dříve užívané léky - konkrétní název + nežádoucí účinky
Komfort užívání
- velikost tablety (známka 1-5),
- četnost užívání (známka 1-5),
- počet užívaných tablet (známka 1-5),
- doplatek v lékárně (známka 1-5)
Ohodnoťte jak moc je pro Vás užívání PAD omezující (stupnice vůbec neomezuje 0 - silně omezuje 10)

Náhled dotazníku

REKLAMA

Potřebujete školení první pomoci nebo zajistit zdravotní dozor na své akci?

Profue z.s. zajití kompletní servis od A do Z.

PROFUE První pomoc PROFUE Záchranáři
ROZDĚLENÍ

Základní rozdělení pacientů.

Níže jsou ze získaných dat vizualizovány základní anamnestické rozdělení. Součty všech vizualizovaných hodnot v každém z grafů se musí rovnat počtu dotazovaných respondentů, tedy hodnotě 100. Kontrolní součty souhlasí.

Rozdělení pacientů podle pohlaví:

Pohlaví pacientů

Rozdělení pacientů podle věku:

Věk pacientů

Rozdělení pacientů podle souběžné léčby hypertenze:

Hypertenze pacientů

Rozdělení pacientů podle hodnoty BMI:

BMI pacientů

V následující tabulce je zpracována závislost BMI podle věku a pohlaví. U žen se modus hodnot pohybuje v rozmezí nadváha / obezita 1. stupně napříč věkovými skupinami. U mužů je patrná odchylka ve věkové kategorii 40 – 49 let, kde má většina respondentů normální váhu. :

Celkový přehled

PAD

Léky uvedené pacienty v dotaznících.

Nabídka PAD na trhu je velmi široká. V tabulce níže jsou všechny léky, které pacientu vedli v dotaznících:

Hodnocené lékyVÝZKUM

Výzkum byl rozdělen do několika výzkumných otázek.

Otázka č.1: Projevují se při užívání PAD nežádoucí účinky?
Z celkového počtu 100 dotazovaných si 26 osob, tedy 26 % stěžovalo na některý z níže uvedených nežádoucích účinků u nyní nebo dříve užívaných léků.
U nyní užívaných léků uvádělo nežádoucí účinky 11 % dotazovaných, u dříve užívaných léků uvádělo nežádoucí účinky 19 % dotazovaných. 4 % respondentů si stěžovaly na nežádoucí účinky u dříve i nyní užívaných léků.


Otázka č.1

Odpověď na otázku 1:
    Ano, u 26 % dotazovaných se při užívání PAD projevují nežádoucí účinky.
Otázka č.2: Jsou u obézních pacientů nežádoucí účinky častější?
Z tabulky je patrné, že z celkového počtu 26 osob, u kterých se projevily nežádoucí účinky trpí téměř 85 % dotazovaných některým stupněm obezity nebo nadváhou. V absolutních číslech: u 4 osob ze 100 dotazovaných projevily nežádoucí účinky a tyto osoby současně netrpí žádný stupněm obezity nebo nadváhy.


Otázka č.2

Odpověď na otázku 2:
    Ano, 84,62 % osob u kterých se projevily některé z nežádoucích účinků trpí některým stupněm obezity nebo nadváhou. Jedná se o 21% ze všech dotazovaných osob.
Otázka č.3: Jsou u pacientů s hypertenzí nežádoucí účinky častější?
Z celkového počtu 26 osob, které uváděly nežádoucí účinky se 17 osob léčí s hypertenzí. Hodnoty vztažené k počtu respondentů uvádějících nežádoucí účinky je uveden v tabulce níže.


Otázka č.3

Odpověď na otázku 3:
    Ano, 65,38 % osob u kterých se projevily některé z nežádoucích účinků se současně léčí s hypertenzí. Jedná se o 17% ze všech dotazovaných osob.
Otázka č.4: Mají předepsaná farmaka akceptovatelný doplatek v lékárně?
V dotazníku měli pacienti oznámkovat jako ve škole dojem z doplatku za léky. Nešlo o kvantitativní vyjádření, ale o subjektivní hodnocení vyjadřující poměr mezi celkovými osobními příjmy, částkou vydávanou za léky a ochotou do léků investovat. Výsledek je uveden v tabulce 26. Z tabulky jsou patrné rozdíly mezi jednotlivými typy léků.


Otázka č.4

Odpověď na otázku 4:
    Ano, průměrné hodnocení všech dotazovaných je 1,9 bodu. Toto hodnocení napovídá, že pro většinu dotazovaných je doplatek akceptovatelný, bez výrazného omezení osobních finančních prostředků.
Otázka č.5: Vyhovuje pacientům četnost užívání?
V dotazníku měli pacienti oznámkovat jako ve škole dojem z četnosti užívání léku. Šlo o subjektivní hodnocení vyjadřující snadnost nebo obtížnost dodržování pravidelného užívání předepsaného PAD. Výsledek je uveden v tabulce.


Otázka č.5

Odpověď na otázku 5:
    Spíše ano, průměrné hodnocení všech dotazovaných je 2,4 bodu. Tato hodnota ovšem napovídá, že pro většinu dotazovaných není četnost užívání plně komfortní. V této oblasti je dále prostor ke zlepšování.
Otázka č.6: Je tvar a velikost tablet pro pacienta komfortní při užívání?
V dotazníku měli pacienti oznámkovat jako ve škole pocity z velikosti a tvaru užívaných tablet PAD. Šlo o subjektivní hodnocení vyjadřující komfort při polykání a dojem z užívané tablety. Výsledek je uveden v tabulce.


Otázka č.6

Odpověď na otázku 6:
    Spíše ano, průměrné hodnocení všech dotazovaných je 2,2 bodu. Výsledek je lepší než u četnosti, ale i zde je z reakcí cítit, že na tuto oblast by se měl farmaceutický průmysl dále zaměřit.
Otázka č.7: Je pro pacienta užívání PAD omezující?
V dotazníku měli pacienti oznámkovat celkový dojem z užívání PAD. Šlo o subjektivní hodnocení vyjadřující celkový dojem z terapie na PAD. V tomto případě došlo ke změně hodnotící stupnice, aby byla hodnotící stupnice dostatečně jemná a mohla snáze zachytit celkové pocity a nálady uživatelů. Hodnocení probíhalo na stupnici 0 až 10 – tedy 11 hodnotících kroků, kdy číslo 5 je přesným středem hodnotící stupnice. 0 znamenala vůbec neomezuje a 10 velmi omezuje. Výsledek je uveden v tabulce.


Otázka č.7

Odpověď na otázku 7:
    Spíše ne. Výsledných 2,5 bodu z celkového průměrného hodnocení všech dotazovaných naznačuje, že i přes předchozí dílčí výsledky je celkový dojem z užívaných PAD dobrý a uživatelé je jako omezení spíše nevnímají.
Hlavní výzkumná otázka: Jsou perorální antidiabetika pacienty dobře snášena?
Odpověď na hlavní výzkumnou otázku získáme sestavením odpovědí na otázky č.1, č.4, č.5, č.6 a č.7.

Metodika zpracování dat
Z důvodu rozdílné velikosti hodnotících stupnic jsou jednotlivé výsledky převedeny na procenta. Protože má každá z odpovědí subjektivně jinou významnost, bylo mezi těchto 5 odpovědí rozděleno 10 významnostních bodů. Výsledek je výpočtem váženého průměru. Nižší číslo váženého průměru ukazuje lepší snášenlivost PAD pacienty.


Hlavní otázka

Odpověď na hlavní výzkumnou otázku:
    Spíše ano, získané bodové skoré naznačuje, že snášenlivost PAD je přijatelná a pro většinu uživatelů akceptovatelná i přesto, že je zde stále prostor ke zlepšení.
REKLAMA

Potřebujete školení první pomoci nebo zajistit zdravotní dozor na své akci?

Profue z.s. zajití kompletní servis od A do Z.

PROFUE První pomoc PROFUE Záchranáři
ZÁVĚR

Celkové zhodnocení výsledků výzkumu.

Cílem výzkumu bylo stanovit, zda jsou PAD pacienty dobře snášena. Odpovědět na tuto hlavní výzkumnou otázku bylo možné až na základě odpovědí na dílčí výzkumné otázky, kterých bylo stanoveno sedm. Přímou vazbu na hlavní výzkumnou otázku práce mělo pět z nich.
První z dílčích otázek se týkala nežádoucích účinků a toho, zda se při užívání PAD vyskytují. Zde vyšlo najevo poměrně vysoké procento výskytu nežádoucích účinků. Vzhledem k významnosti problematiky dostala otázka váhu 2 body z 10 možných.
Čtvrtá dílčí otázka zkoumala, jakou finanční zátěž způsobují PAD pacientům. Z bodového hodnocení vyšlo najevo, že finanční zátěž je pro pacienty přijatelná. Současně byla otázce přidělena váha 1 bod z 10.
Pátá výzkumná otázka se věnovala problematice četnosti užívání. Z odpovědí vyšlo najevo, že pacienty četnost užívání již začíná obtěžovat a vnímají to z části jako omezení. Váha u této otázky byla stanovena jako 1 bod z 10.
Šestá výzkumná otázka zkoumala snadnost užívání PAD a směřovala k velikosti a tvaru tablety. Z odpovědí opět vyšlo, že i v tomto bodě pacienti vnímají jisté omezení a diskomfort. Váha u otázky byla stanovena jako 1 bod z 10.
Sedmá výzkumná otázka cílila na celkový dojem pacienta z užívání PAD. Bodový rozsah pro tuto celkovou hodnotící otázky byl výrazně větší než u předchozích otázek (rozsah 0 až 10), aby měl pacient možnost zachytit dostatečně přesně celkový dojem z choroby a užívání PAD. Protože se jednalo o celkovou hodnotící otázku, byla váha nastavena jako 5 bodů z 10.
Odpověď na hlavní výzkumnou otázku této práce byla sestavena jako vážený průměr z výsledků dílčích otázek. Pokud bychom se pokusili převést výsledek na stupnici školního hodnocení, byla by výsledná známka 1,48.

Slovní hodnocení:
          snášenlivost PAD je přijatelná a pro většinu uživatelů akceptovatelná.Na realizaci výzkumu se podílela řada zdravotnických zařízení, zdravotnického personálu a nejméně 100 pacientů ze Zlínského kraje. Autor výzkumu by jim na tomto místě rád poděkoval za ochotu, vstřícnost a spolupráci při sběru dat.Velké poděkování patří také vedoucí práce.

Telefon

Kontakt

Maily

jiri.fuerst@gmail.com